Vô hiệu hóa Facebook là gì? Nó khác gì với xóa tài khoản Facebook?

Xóa tài khoản Facebook là gì?
Xóa tài khoản Facebook là hành động xóa toàn bộ dữ liệu, thông tin, hoạt động của tài khoản Facebook, khiến nó biến mất trên mạng xã hội này. Có thể hiểu là xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook, khi đó:

– Bạn không thể truy cập vào tài khoản Facebook sau khi nó bị xóa.

– Việc xóa Facebook có thể được trì hoãn một thời gian (khoảng 14 ngày) sau khi bạn yêu cầu. Nếu đăng nhập lại Facebook trong thời gian này thì yêu cầu xóa Facebook sẽ bị hủy.

– Có thể cần đến 90 ngày để xóa dữ liệu được lưu trên các hệ thống sao lưu của Facebook. Thông tin của bạn sẽ không thể truy cập được trên Facebook trong thời gian này.

– Một số dữ liệu không được lưu trữ trong tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn bè có thể có các tin nhắn từ bạn sau khi bạn xóa tài khoản.Bản sao của một số tài liệu (ví dụ: bản ghi nhật ký) có thể vẫn còn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi nhưng không được liên kết với các thông tin nhận dạng cá nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *